Poster75jaarNOP3aSchaduw.jpg

# # #

Houd de aankondigingen in de regionale pers in de gaten over de lezingenserie van de Vrienden van Schokland

 

 

 

 

Eerdere lezingen:

 

Donderdagavond 20 april 2017

20:00 uur in Museum Schokland

Jaarvergadering

Spreker: Albert Greveling

De Zintuigentuin in Zwartsluis


De Zintuigentuin in Zwartsluis is een natuurgebied van honderd meter lang en vijftien meter breed, naast de begraafplaats van het dorp.

Omdat er zoveel te ruiken, te zien en te horen is, noemt de beheerder Albert Greveling het de Zintuigentuin.

 ZintuigentuinZwartsluis.jpg

 

Donderdagavond 16 maart 2017

20:00 uur MFC Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord

Spreker: Wouter Waldus

De berging van de IJsselkogge

Iedereen heeft wel gehoord over de berging van de IJsselkogge bij Kampen die in februari 2016 uit de rivier de IJssel werd opgetakeld.

Archeoloog Wouter Waldus (1976) is degene die de IJsselkogge in 2011 vond. Hij is senior maritiem archeoloog bij ADC ArcheoProjecten. Wouter Waldus woont in Leiden en studeerde daar Archeologie aan de universiteit. De afgelopen twee jaar deed hij een promotieonderzoek naar de betekenis van scheepvaart op de Zuiderzee in de periode van 1550 tot 1900.

Bron: Koggecourant.nl

 IJsselkogge07762.jpg

 

Zondagmiddag 19 februari 2017

15:00 uur in Museum Schokland

Spreker: Henk van der Velde

Trechterbekers in Dalfsen

Over de opgraving van een grafveld uit de periode van de hunebedbouwers

Tussen februari en mei 2015 vond een bijzondere opgraving plaats in Oosterdalfsen, net ten oosten van het huidige Dalfsen. Archeologen van ADC ArcheoProjecten troffen graven aan die dateerden uit de Trechterbekerperiode. Dit is de tijd van de hunebedbouwers, de eerste mensen in het noorden van Nederland die meer dan 5000 jaar geleden voor een bestaan als landbouwers kozen.

De vondst in Dalfsen bleek een compleet grafveld te zijn. De graven concentreren zich over een lengte van 120 meter op een smalle oost-west lopende dekzandrug. Ter hoogte van het grafveld heeft deze een breedte van ca. 30 meter. Ten zuiden van het grafveld ligt een laagte die ontstaan is door een oude (pleistocene) rivierarm van de Vecht.

In totaal werden 137 graven blootgelegd in combinatie met een aarden monument en een grafheuvel. Tenslotte kwam ook nog een gebouwstructuur tevoorschijn. Het betreft mogelijk een huisplattegrond al is de omvang ervan vrij klein.

De graven tekenden zich in het vlak af als nauwelijks zichtbare grijze verkleuringen. Sommige waren ovaal, andere eerder vlekkerig. De sporen bevonden zich in een leemarme zandbodem. Besloten werd om de sporen voorzichtig op te schaven en de daarbij vrijkomende grond te zeven. Door voortdurend de verkleuringen in te meten met behulp van een robotic Total Station (rTS) kon na afloop het verloop van de kuilen in kaart gebracht worden. Daarnaast werden alle vondsten met de rTS ingemeten. Sommige daarvan, aardewerken potten waarvan voor een deel de bovenkant reeds verdwenen bleek, waren al bij de aanleg van het archeologisch vlak tevoorschijn gekomen. Andere vondsten kwamen pas na zorgvuldig schaven tevoorschijn. Het bleek al snel dat de zichtbaarheid van de sporen op een dieper niveau toenam.

Er zijn zowel ovale als rechthoekige grafkuilen gedocumenteerd. Een aantal van de rechthoekige grafkuilen bevatte resten van verbrand hout, wat wijst op een vorm van bekisting die in alle rechthoekige graven aangebracht moet zijn. Ook zijn er verschillende paalsporen gedocumenteerd die even oud als het grafveld kunnen zijn.

Een groot deel van de graven bevatte bijgiften. Er zijn 120 trechterbekers aangetroffen, verschillende pijlpunten, klingen en afslagen van vuursteen. Hoewel we niet weten hoeveel vergankelijke materialen zijn meegegeven in het graf stellen deze bijgaven ons toch in staat om onderzoek te doen naar sociale verhoudingen. Zo zijn er enkele rijke graven tevoorschijn gekomen die doen vermoeden dat de samenleving niet zo egalitair was als voorheen wel eens gedacht werd. Uit een enkel graf kwam bijvoorbeeld een knophamerbijl. Een ander graf bevatte de resten van een barnstenen kralenketting.

Een bijzondere structuur die, op basis van de ligging, gerelateerd wordt aan de zone met graven is een greppel waarvan een ovaal en twee parallel lopende delen zijn blootgelegd. De structuur is west-oost georiënteerd en meet tenminste 30 bij 4 meter, maar kan in oostelijke richting niet begrensd worden. De greppelstructuur wordt geïnterpreteerd als een aardwerk.

Het grafveld wordt voorlopig gedateerd aan de hand van het aangetroffen aardewerk. Het meeste aardewerk dateert uit Brindley fase 4 en 5, enkele stukken lijken in fase 6 en/of 7 gedateerd te moeten worden. Dit brengt de doorlooptijd van het grafveld tussen ca. 30000 en 2700 v.Chr. Het is waarschijnlijk door vier of vijf families in gebruik geweest.

Trechterbeker Dalfsen.jpg

www.historiek.net/spectaculair-grafveld-uit-de-steentijd-ontdekt-in-dalfsen

 

Donderdagavond 19 januari 2017

20:00 uur MFC Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord

Spreker: Jan Muis

Waterschap Zuiderzeeland

Jan Muis is vrijwilliger bij het Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap zorgt ervoor dat we ‘droge voeten’ houden. Maar dat niet alleen, ook veiligheid, milieu, waterzuivering en waterbeheersing behoren tot het takenpakket.

Hij verzorgt lessen in het onderwijs voor groep 7 van basisscholen en verzorgt ook excursies naar de verschillende waterzuiveringsinstallaties en gemalen in de provincie Flevoland.

Jan Muis is een boeiende verteller en legt uit wat een instituut als het Waterschap Zuiderzeeland zoal doet om de kwaliteit van het water in de provincie op peil te houden.

WaterschapZuiderzeeland.jpg

Luchtfoto van de waterzuiveringsinstallatie van Almere (foto: rd.nl)

 

 

Zondagmiddag 20 november 2016


15:00 uur in Museum Schokland


Spreker: Sander Wassing

De Beeldenstorm van 1566


Vijf jaar geleden besloot Sander Wassing (1987) de studierichting te volgen waar zijn hart naar uitging: geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn scriptie handelde over Alva’s Raad van Beroerten.
Sinds augustus 2013 is hij afgestudeerd en sindsdien werkzaam als freelance historicus. Hij organiseert lezingen, schrijft artikelen en verricht archiefonderzoek. In de lezingen die hij verzorgt, legt hij steeds het verband tussen het onderwerp waarover hij vertelt en de lokale geschiedenis. Daarnaast is Sander Wassing als conservator verbonden aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude.

De Beeldenstorm van 1566 ging inderdaad als een storm door de toenmalige Nederlanden heen. Overal werden in kerken de beelden omvergetrokken. Men wilde van de pracht en praal van het Roomse geloof af. Het was de tijd van de Reformatie. De Protestanten danken er hun naam aan.

Na 1517, toen Maarten Luther zijn 95 stellingen in Wittenberg publiceerde, ontstonden in heel Europa beeldenstormen: in 1522 te Wittenberg, in 1523 te Zürich, in 1530 te Kopenhagen, in 1534 te Münster, in 1535 te Genève, in 1537 te Augsburg, in 1559 in Schotland en ten slotte in 1566 in Frankrijk en de Nederlanden.

Bron: www.nl.wikipedia.org; www.historiek.net

Beeldenstorm1566DirckVanDeelen1630.jpg Schilderij van Dirck van Delen uit 1630 over de Beeldenstorm van 1566. Bron: www.historiek.net

 

Donderdagavond 20 oktober 2016

Om 20.00 uur in M.F.C. de Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirkzplein 10 in Emmeloord.

Hans Hollestelle

De luchtoorlog boven de Noordoostpolder

Vliegtuigcrashes in de NOP tussen 1940 en 1945

Tientallen vliegtuigen kwamen in de Tweede Wereldoorlog neer op de nog modderige bodem van de pas drooggelegde Noordoostpolder. Wat is het verhaal achter die toestellen en hun bemanning? Dit verhaal wordt donderdag 20 okober in Emmeloord verteld bij lezing van Hans Hollestelle van de Vrienden van Schokland. De lezing begint om 20.00 uur in de kelderzaal van MFC Nieuw Jeruzalemkerk aan het Cornelis Dirksplein 10 in Emmeloord.

Bij deze lezing wordt de toehoorder meegenomen langs alle plaatsen in de Noordoostpolder waar tijdens de Tweede Wereldoorlog Duitse en Geallieerde vliegtuigen zijn neergekomen. Veel van deze crash-locaties zijn al gemarkeerd met een herdenkingspaal van de Stichting Ongeland.

De lezing wordt gegeven door Hans Hollestelle (1961) uit Kampen. Hij is intussen vijftien jaar actief voor de Vrienden van Schokland. Eerder gaf hij lezingen over Bill Tudhope, de laatste drenkeling van Schokland (1940). Tevens is hij vormgever van het boek “Geborgen in de polderklei” van auteur Bert Wijs, over 12 vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog neerkwamen in Flevoland.

DSC00555hh.jpg

Foto: David MacKay en zijn vriendin Carla onthullen op 29 mei 2016 een gedenkpaal van de stichting Ongeland (www.ongeland.nl) voor zijn oom Duncan MacKay die boordschutter was van piloot Bill Tudhope, de laatste drenkeling van Schokland (1940).

KavelkaartNOP-A4l1a.jpg

 

 

Donderdagavond 14 april 2016

Om 20:00 uur in Museum Schokland.

Jaarvergadering vereniging Vrienden van Schokland

De Jaarvergadering wordt dit jaar afgesloten met een korte lezing van de fotograaf Hans Veenhuis.
Voor veel bewoners van de Noordoostpolder is fotograaf Hans Veenhuis een bekend gezicht met daarbovenop zijn alpinopet. Kortgeleden verscheen van Hans Veenhuis het boek "Van onder mijn alpiNOPet". Daarin beschrijft hij zijn leven als fotograaf en zijn belevenissen in de polder. 

Een aantal personen en gebeurtenissen wordt in het boek verder uitgelicht. Het zijn onderwerpen die volgens Hans Veenhuis meer aandacht verdienen en die markant genoeg zijn om te worden besproken in zijn boek.

HansVeenhuisAlpiNOPetLo.jpg

Fotograaf Hans Veenhuis poserend met zijn boek (Foto: Flevobeeld.nl).

 

Donderdagavond 17 maart 2016

Om 20:00 uur in MFC Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord.

Spreker: Anton de Wit

“Wanneer de polder vonken slaat”

Anton de Wit is een echte polderpionier. Hij heeft het begin van de polder en de ontwikkeling ervan meegemaakt. Hij heeft in de loop der jaren veel materiaal verzameld en daarvan is in 2012 een boek verschenen. De titel van dit boek, “Wanneer de polder vonken slaat“, slaat op het verbranden van riet dat ingezaaid was om vocht uit de grond te onttrekken. Aan de hand van dia’s zal Anton de Wit zelf vertellen wat dit allemaal teweeg bracht. 

 WanneerDePolderVonkenSlaat.jpg

 

Zondagmiddag 14 februari 2016

Om 15:00 uur in Museum Schokland

Spreker: Rint Massier

Rint Massier mag als amateur-duiker archeologische onderzoek doen op de bodem van meren, plassen en kanalen. Zo dook hij al meermaals naar het in de golven verdwenen dorp Beulake. Ook heeft hij meerdere vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog opgedoken. Regelmatig werden daarbij nog menselijke resten of niet ontplofte bommen aangetroffen.

Massier was altijd ook een verwoed amateur-filmer die tal van zijn duik-ondernemingen op smalfilm vastlegde.

Bij zijn lezing op zondagmiddag in de Filmzaal van Museum Schokland, zal hij meerdere van zijn korte documentaire-films vertonen.

RintMassierBeulake.jpg

Foto: De Noordoostpolder, Erik Driessen

 

Donderdagavond 21 januari 2016

Om 20:00 uur in MFC Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord. 

Spreker: Bert Hummel

Een geologische voorjaarsvakantie
op Møn en Sjælland in Denemarken

In het voorjaar van 2010 heeft hij samen met zijn vrouw Ali een (geologische) vakantie in Denemarken doorgebracht. Ze kampeerden op de punt van het eiland Møn en maakten uitstapjes naar de grote kalkgroeve in Fakse en naar de krijtkust van Stevns Klint op het eiland Sjælland.

Op Møn werden diverse lange wandelingen gemaakt door de natuur waar de voorjaarsbloemen uitbundig bloeiden. Meerdere dagen werden doorgebracht op het kiezelstrand van de krijtkust om te zoeken naar fossielen. Naast de wandelingen en het fossielen zoeken werd er ook wat "cultuur gesnoven".
Middels een powerpoint-presentatie wordt op deze avond verteld over hun ervaringen in dit gedeelte van Denemarken. Ook zullen er geologische boeken, folders en fossiel materiaal ter inzage liggen.

BertHummel1.jpg

 

Zondagmiddag 22 november 2015

Om 15:00 uur in de Filmzaal van Museum Schokland.

Spreker: Evert de Boer

Een archeologische en historische wandeling door Kuinre 

In de Spaanse tijd was er in Kuinre een schans. Veel vroeger waren er in Kuinre op een andere plek twee burchten. 
KuinderschansLo.jpg 

 

Donderdagavond 15 oktober 2015 

Om 20:00 uur in MFC Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord.

Spreker: Kasper Haar

De spoorlijn Kampen-Zwolle

Dit jaar bestaat de spoorlijn tussen Kampen en Zwolle 150 jaar. Aan de hand van dia’s zal Kasper Haar zijn verhaal vertellen over 150 jaar “Kamperlijntje”.

www.hetkamperlijntje.nl

Kamperlijntje150jaar.jpg

 

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.