Informatie:

Folder Vrienden van Schokland.

Als u lid wordt van de vereniging Vrienden van Schokland mag u gratis naar alle lezingen.
Bovendien ontvangt u viermaal per jaar het cultuurhistorische tijdschrift Rondom Schokland.

U kunt lid worden voor:
€ 15,– (volwassenen)
€ 5,– (huisgenootleden)
€ 3,75 (jeugdleden).

Deze website is mede mogelijk gemaakt door het
Prins Bernhard Cultuurfonds

cultuurfonds.nl


Jaarverslagen VvS

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Cultuurhistorische vereniging

De vereniging Vrienden van Schokland wil de belangstelling voor het verleden van Schokland, de Noordoostpolder en het voormalige Zuiderzeegebied wekken en bevorderen. Zij doet dit door steun te verlenen aan musea in de regio, in het bijzonder het Museum Schokland, door het organiseren van lezingen en cursussen door het viermaal per jaar uitgeven van het tijdschrift Rondom Schokland.
 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2022
datum: donderdag 21 april    tijd: 20 u. plaats: MFC ‘Nieuw Jeruzalemkerk’ aan het Cornelis Dirkszplein te Emmeloord

Na twee jaar waarin het virus heerste willen we heel graag een jaarvergadering houden om nieuwe bestuursleden in hun functie te bevestigen en van u als leden horen we graag ideeën om onze vereniging door deze moeilijke tijden te loodsen.

Agenda:
1.  Opening
2.  Jaarverslag secretaris (hieronder afgedrukt)
3.  Financiën
- Jaarverslag penningmeester 2020-2021 *zie pag.6
- Begroting 2022 * zie pag.6
- Verslag kascommissie 
- Benoeming nieuwe leden kascommissie
4. Bestuursverkiezing
5. Verenigingsactiviteiten
6. Samenwerking met Cultuur Historisch Centrum NOP
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting officiële gedeelte

4/ Kandidaten kunnen tot een kwartier voor de vergadering bij het secretariaat worden aangemeld. Afgetreden: Harrie Scholtmeijer, Coby Hendrix-Mocking, David Roemers. Kandidaten voor bestuursposten: Hans Renes (penningmeester), Sietse Huizingh (secretaris). Zij zijn gevraagd in het bestuur zitting te nemen en treden als zodanig op maar er heeft nog geen officiële bevestiging plaatsgevonden op een algemene ledenvergadering. Oproep voor aanmelding als kandidaatsbestuursleden, met name de post van voorzitter en één of liefst meer algemeen bestuursleden die werkzaamheden onder elkaar kunnen verdelen.
6/ Als bestuur denken we erover om de samenwerking met Cultuur Historisch Centrum Noordoostpolder te verstevigen. Dat is een stichting (heeft dus geen leden) die ongeveer drie jaar geleden is opgericht. Zij heeft een aantal enthousiaste deelnemers. Zij bewegen zich voor een groot deel op hetzelfde terrein als onze vereniging. Zij hebben momenteel een ruimte in het Muzisch Centrum (1e verdieping, boven de ingang) waar donderdags van 14-17 u. iemand aanwezig is om u te woord te staan. Lezingen organiseren doen we al samen. Wij horen graag hoe u daar over 


 

Cursussen

De vereniging organiseert 5 cursussen. Voor leden kost een cursus € 45,-. Niet-leden betalen € 60,- en zijn dan een jaar lid van de vereniging en ontvangen 4 edities van het tijdschrift Rondom Schokland
 

Lid worden?

Wilt u lid worden van de vereniging Vrienden van Schokland ?
Meldt u dan aan bij onze ledenadministratie:
Theo Hersevoort
Orionstraat 15
8303 AT Emmeloord
Telefoon: 0527 613 740
E-mail: t.v.hersevoort@ziggo.nl

Foto onder: Voormalig bergingsofficier Gerrit Zwanenburg (1928-2016) geeft een lezing in het Museumkerkje van Schokland op 19 november 2009.

 

Word lid!

U kunt hier voor € 15,- per jaar lid worden van de Vrienden van Schokland.

ANBI-gegevens

RSIN: 8014.28.361

Beleidsplan Vrienden van Schokland 2017 in hoofdlijnen

De vereniging Vrienden van Schokland wil de belangstelling voor het verleden van Schokland , de Noordoostpolder en het voormalige Zuiderzeegebied wekken en bevorderen. Het doel hoopt het bestuur te bereiken met de middelen die hieronder genoemd worden.

Rondom Schokland

Het tijdschrift, dat vier keer per jaar verschijnt, draagt niet alleen de naam van de vereniging op het omslag, maar ook de ondertitel ‘Cultuurhistorisch Tijdschrift’. In het blad is dus niet alleen verenigingsnieuws te vinden, maar ook cultuurhistorische artikelen. Die artikelen gaan over het verleden (geologie, archeologie, cultuurgeschiedenis) van het gebied dat hierboven is aangeduid: Schokland en omgeving. De titel van het tijdschrift, Rondom Schokland, brengt eveneens tot uitdrukking dat de belangstelling zich wel concentreert, maar niet beperkt tot het voormalige eiland. Met hoogwaardige artikelen en een fraaie opmaak vormt het blad een uitstekend visitekaartje voor onze vereniging, maar ook in het algemeen een kristallisatiepunt van de cultuurhistorische belangstelling voor en in onze regio. Deze functie is nog versterkt door het opnemen van de mededelingen van het Genootschap Flevo, waarmee in 2014 begonnen is. Daarmee wordt rondom Schokland hét tijdschrift voor geschiedenis in Flevoland.

Cursussen

Traditiegetrouw verspreidt de vereniging ook kennis over het verleden in de vorm van cursussen. Deze cursussen worden op de Stenenzolder van Museum Schokland gegeven. De cursussen worden door vaste docenten gegeven maar er worden ook gastdocenten ingeschakeld. Voor de cursus wordt een bedrag bovenop het gewone lidmaatschap (dat voor deelname aan de cursus verplicht is) geheven. Er worden cursussen gegeven op het gebeid van Gesteenteherkenning, Gesteentedeterminatie (cursus 1 en cursus 2) en Paleontologie (fossielen). Per cursus zijn er acht bijeenkomsten en elke cursus m.u.v. Gesteentedeterminatie 1 wordt afgesloten met een excursie.

Lezingen

Een derde wijze van verspreiding van kennis is het organiseren van lezingen. Deze worden afwisselend op zondagmiddag en donderdagavond gegeven, met een frequentie van één lezing per maand. De lezingen op zondagmiddag vinden plaats in het Museum Schokland, de lezingen van de donderdagavond in het Multi-Functioneel Centrum Nieuw Jeruzalemkerk te Emmeloord. Voor beide locaties geldt dat de toegang voor leden vrij is. Voor het museum betalen niet-leden entree (waarbij ook de collectie van het Museum Schokland te bezichtigen is), in Emmeloord wordt voor niet-leden een entreebedrag van 3 euro geheven.

Reisje

Jaarlijks organiseert de vereniging een dagreis voor de leden, die ook introducees mogen meenemen. De bestemming is cultuurhistorisch van aard, maar het kweken van onderlinge verbondenheid is een belangrijke doelstelling.

Van der Heideprijs

Vooral om de belangstelling onder de jeugd voor ons werkgebied te stimuleren, en zo mogelijk nieuw bloed in ons ledenbestand te krijgen, is bij het vijftigjarig jubileum in 2011 de Gerrit Daniël van der Heideprijs in het leven geroepen. Deze prijs, genoemd naar de oprichter van onze vereniging, wordt jaarlijks uitgeloofd aan voor het beste (profiel)werkstuk van een middelbare school. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag. Het bekroonde werkstuk wordt gepubliceerd in Rondom Schokland.

Diverse activiteiten

De vereniging is aanwezig op diverse publieksmanifestaties om aandacht te vragen voor het verleden van Schokland, Noordoostpolder, Flevoland en Zuiderzeegebied.

Samenwerking

Met uiteenlopende organisaties op historisch, landschappelijk en cultureel gebied wordt regelmatig samengewerkt. Er worden met de Canon de Noordoostpolder en het Cultuurhistorisch Centrum Noordoostpolder lezingen georganiseerd in de FlevoMeer Bibliotheek aan het Harmen Visserplein 5 in Emmeloord. Deze lezingen zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Beloningsbeleid

De vereniging kent een bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en ledenadministrateur. Het tijdschrift Rondom Schokland heeft een onafhankelijk werkende redactie, die thans vier personen telt. Zowel de cursussen van geologie als die van historie hebben een eigen coördinator. Incidenteel verlenen leden hun medewerking voor het organiseren van het reisje e.d. Allen verrichtten hun werkzaamheden onbezoldigd. Ter versterking van de onderlinge band gaan het bestuur en de redactie aan het begin van een verenigingsseizoen uit eten in een restaurant van een eenvoudige prijsklasse. Dit wordt betaald uit de verenigingskas.

Sprekers op de lezingenavonden of de cursusochtend, die over het algemeen niet lid zijn van de vereniging, ontvangen een bedrag (normaal 50 euro; afwijkingen mogelijk) en een reiskostenvergoeding (op basis van OV of 19 ct/km).